Tin tức


Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 50 đảng viên mới
Lượt xem: 323
Ngày 9/6, Trung tâm Chính trị huyện Hà Quảng tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 50 học viên là Đảng viên mới đến từ các chi đảng bộ trực thuộc các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Trong thời gian 6 ngày (từ 9 - 14/6 /2021), các đảng viên mới sẽ được nghiên cứu 10 chuyên đề bao gồm: Chủ nghĩa Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của Đảng và Cách mạng Việt Nam; Xây dựng Đảng về đạo đức; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội  ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện  Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ. Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh bảo vệ  vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Kết thúc lớp học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch để Ban tổ chức xếp loại và cấp Giấy chứng nhận đảng viên mới.
Thông qua lớp học nhằm giúp cho các đảng viên mới nâng cao trình độ lý luận chính trị, không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.
Thu Hương - Đinh Dừa (Trung tâm VH&TT Hà Quảng)